Legal, Cookies e Privacidade

AVISO LEGAL : LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimiento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información xeral:

Que o dominio www.somosxogo.gal a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de ANTAXURADA S.L. con domicilio social en AVDA. QUIROGA PALACIOS, 6 BAIXO 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA ); sociedade provista de CIF B15984065 (en diante, A TITULAR)

O seu contacto é o enderezo de correo electrónico info@xandobela.info

CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios/as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de www.xandobela.info, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra A TITULAR ou calquer/a terceiro/a, ou que, de calquera maneira, poidan causar perxuízo ou impedir o normal funcionamiento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

A súa reproducción, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos d a TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.

A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen perxuicio algún ao sitio web.

III.- Modificación unilateral;

A TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperligazóns;

O establecemento de calquera “hiperligazón” entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

Non se permite a reproducción nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes Á TITULAR

Baixo ningunha circunstancia, A TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice a “hiperligazón” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

A TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calquera natureza que puideran traer causa de:

A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamiento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos/as usuarios/as.

A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos/as usuarios/as.

A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.

O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido. Sen perxuizo do anterior, A TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos términos que se recollen na condición terceira.

VII. Lexislación aplicable e Xurisdicción;

As presentes Condicións Xerais rexiranse pola lexislación española.

ANTAXURADA S.L. e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlle, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario/a para cantas cuestións puidieran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento o incumprimento do aquí establecido.No suposto de que o/a Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ANTAXURADA S.L. e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlle, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

USO DE COOKIES

O sitio web ANTAXURADA S.L. pode utilizar cookies cando un/ha USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun/ha USUARIO/A anónimo e o seu ordenador e non proporcionan por sí o nome e apelidos do/ USUARIO/A.

Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/ás USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes se rexistren por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles/as. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros proveedores.

Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade. O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen perxuizo de que en tal caso será necesario que o/a Usuario/a se rexistre como usuario/a de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo/a usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos col fin de obter medicións estadísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade cola lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario/a a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a info@xandobela.info.

Política de Privacidade

TRATAMENTO DE DATOS

ANTAXURADA S.L., con CIF: B15984065, informa a través da súa web www.somosxogo.gal sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal de calquera titular co/a que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de maneira automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen perxuizo do indicado no apartado 4 desta política.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario/a e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vd. o/a destinatario/a indicado/a, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Ley 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos personais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10
días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

RESPONSABLES DO TRATAMENTO:

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vd. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo ANTAXURADA S.L. a Responsable de ditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Asimesmo, declara e garantiza que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que ten establecido todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados e empregadas observen ditas prescricións, así como o deber de segredo
sobre os datos obxecto da protección e demais obrigas de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentras dure a relación que xera dito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigas legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme aodisposto na normativa, transcurrido o prazo legalmente establecido serán eliminados.
(ver en cada finalidade o prazo de conservación).

A normativa de protección de datos confírelle á/ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están tratando e as
  características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a sú supresión cando xa no sexa necesaria a súa conservación
 • Dereito a interpor unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto ao tratamiento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: ANTAXURADA S.L. en AVDA. QUIROGA PALACIOS, 6 BAIXO , 15703- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
ou mediante correo electrónico a info@xandobela.info

Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do/a usuario/a, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. o O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario/a. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal da autorizada. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do/a interesado/a.

FINS DOS TRATAMENTOS DE DATOS:

Detallamos a continuación os fins dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados e empregadas; tratamiento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigas legais.
 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos
  conservaranse os prazos previstos pola lexislación fiscal.
 • XESTIÓN DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
 • XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos/as clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos productos e servizos por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou productos, e invitalos a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non solicite o cese de dito tratamento.
 • RELACIÓNS CON PROVEEDORES: Xestión dos datos de proveedores para poder realizar pedidos e facturar os servizos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
 • XESTIÓN HISTORIAL CLÍNICO. Xestión dos datos de saúde dos/as clientes necesarios para o normal funcionamiento da empresa (elaboración e control do historial clínico das/os doentes). Os datos conservaranse mentres non se solicite a cancelación expresa do tratamento e o tempo legalmente establecido pola lexislación específica que regula o tratamento do Historial Clínico.
 • SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles currículos e outras informacións aportadas por candidatos/as a un posto de traballo e o de mantelos/as informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa organización. Os datos proporcionados conservaranse ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre dito tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o/a candidato/a pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.
 • ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Xestión dos datos de clientes para poder organizar eventos (cursos, palestras, concursos e outras actividades de difusión) por parte de calquiera dos Responsables do Tratamento. Os datos proporcionados conservaranse mentres non se solicite o cese de dito tratamento ou durante os anos necesarios para a xustificación da actividade.
 • XESTION MULTIMEDIA: Xestión das imaxes e/ou videos captadas nos diferentes eventos organizados pola empresa para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.
 • XESTIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO. Xestión dos datos necesarios para poder realizar a xestión da tenda online, tramitar os pedidos e o envío dos mesmos. Os datos conservaranse mentres non se solicite o cese de dito tratamento.
 • XESTIÓN EXPEDIENTES: Xestión dos datos dos usuarios/as ou os
  titores/as legais necesarios para o contacto, xestión comercial, oferta de servizos/productos así como a xestión de traballos realizados e facturación.

Os datos conservaranse indefinidamente ata a solicitude do cese de dito
tratamento.